ACTUALITES
",stripslashes($row->m1)) ?>
",stripslashes($row->m2)) ?>
",stripslashes($row->m3)) ?>

",stripslashes($row->m4)) ?>

",stripslashes($row->m5)) ?>
",stripslashes($row->m6)) ?>
",stripslashes($row->m7)) ?>
",stripslashes($row->m8)) ?>